Kayıt Dondurma/izinli Ayrılma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği


İzinli ayrılma (Kayıt Dondurma) 

MADDE 31 
(1) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını belgelendirmesi kaydı ile, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında bir veya iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir.
2) Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İzin gerekçeleri

MADDE 32
(1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle başvurmaları ve belgelendirmeleri şartı ile yarıyıl/yıl izni verilebilir.
a) (Değişik:RG-10/4/2013-28614) Hastalık İzni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu,
b) Askerlik İzni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,
c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,
d) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,
e) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun özelliklerine göre ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tutukluluk durumları,
f) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

Başvuru şekli ve süresi

MADDE 33 
(1) İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüklere yapılır. İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süresi bitmeden önce yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzin dönüşü

MADDE 34 
(1) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurumu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.
(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitim-öğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurumu raporu ile öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir. Aksi halde izin süresi içinde eğitim-öğretim ile ilgili yaptıkları faaliyetler geçersiz sayılır.


İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) yaptırmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini belgeleyen ekler ile birlikte ıslak imzalı dilekçeleriyle Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir.