Yatay Geçiş

Üniversitemiz Meslek Yüksekokuluna 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                   : 01-12 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2022
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 12-14 Eylül 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 15-16 Eylül 2022    
 
Başvuru Şekli
Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından online yapılacak olup, gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  
 
Başvurular https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacaktır.
 
B-KABUL ŞARTLARI

1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.

2- Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için adayların;
Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,80 olması,

3- Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için adayların;
Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.
Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 3,20 olması gerekir.

Normal ve İkinci öğretim programlarından yatay geçiş için başvuru yapan adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adaylar yerleştirilir.                                                                                                                                                                                                                                                   
4- Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
 
5- Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları. 

6- Yurt dışından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen adayların;  
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekir.
Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda ön lisans programları için TYT’de 150 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir.
Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.

7- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.

8- Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programına yatay geçiş yapmak için başvuracak adayların “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği”ne göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir yükseköğretim programında öğrenci olmaları gerekir.  

C- GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi. (İmzalı)  
2- Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).  
3- Adayın disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.  
4- ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi 
5- Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge. 
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.  
7- Onaylı öğrenci belgesi.  
8- Yurt dışındaki (KKTC hariç) yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapacak adayların,
Kayıtlı olduğu üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma belgesi,
ÖSYM tarafından yapılan YKS’ de alınan TYT puanlarını ve başarı sıralamalarını gösterir belge.

Not: 
1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.

 
 
*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.* Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim kurumlarındaki bölümlere " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca her yarıyıl başında dersler başlamadan önce yatay geçiş için başvurabilirler.
 
* T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün YÖK ile yapmış olduğu protokole göre;  yatay geçiş için Yat Kaptanlığı programına başvuran öğrencilerin geldikleri MYO programının yetkisinin askıda olması durumunda öğrenci meslek derslerini tekrardan almak zorunda olduğundan yatay geçiş için başarılı sayılmamaktadır.
>